Partners

WEPod

BBH Becker Büttner Held

Becker Büttner Held (BBH) is een van de toonaangevende advocatenkantoren op het gebied van energie- en infrastructuurwetgeving in Duitsland en heeft een jarenlange ervaring in wetgeving rond de thema’s mobiliteit, wegverkeer, energiesector en gegevensbescherming.

In I-AT beschrijft BBH, in samenwerking met het Instituut voor Klimaatbescherming, Energie en Mobiliteit (IKEM), het huidig wettelijk kader voor autonoom rijden in Nederland en Duitsland en op Europees niveau. De nadruk ligt op wegverkeer en licentierecht, maar ook op de wetgeving voor gegevensbescherming, personenvervoer, logistiek en arbeid.

Op basis hiervan onderzoekt BBH de voorwaarden voor de implementatie van de testfaciliteiten in de deelprojecten. Daarnaast houdt BBH juridisch toezicht op de goedkeuringsprocedures voor de proefactiviteiten. Op basis van de ervaringen binnen het project, ontwikkelt BBH een pakket met maatregelen voor de harmonisering van het internationale en Europese recht.

FromAtoB

FromAtoB Public Design is een ontwerpbureau dat zich helemaal richt op ontwerpen voor openbaar vervoer. Daarbij richten we ons op de beleving van de reiziger. Alles dat hoort bij een reis met het openbaar vervoer, van de informatie vooraf, de inrichting van haltes en stations, de uitstraling van materieel tot het comfort van een zitplaats, bepaalt die beleving. Daarom combineren we industrieel, grafisch en ruimtelijk ontwerp. Voorbeelden van ons werk zijn onder andere de productformules voor Interliner, R-net en Schiphol net.

In het Interreg project proberen we de autonome bus geschikt te maken voor OV-reizigers. We dragen bij aan het aantrekkelijk en betrouwbaar maken ervan.

We maken daarvoor ontwerpen voor het interieur en exterieur van het nieuwe voertuig. In 2017 hebben we ons gericht op het PvE voor het voertuig, het ontwikkelen van een pictogram voor autonoom OV en het maken van voorstudies voor exterieur en interieur en voor de haltevoorzieningen.

Projaegt

Projaegt is een jong project- en procesmanagement bureau dat in mei 2016 is opgericht. Sinds januari 2018 bestaat ons team uit 4 vaste medewerkers die het totale pakket van het projectmanagement afdekken: projectleiding, projectmanagement, controlling en marketing. We zijn dienstverleners voor gemeenten, bedrijven en particuliere organisaties bij aangelegenheden net betrekking tot subsidiemiddelen

Onze taak in het Interreg V project I-AT is de financiële en administratieve afwikkeling van het totale project voor de 22 projectpartners. Ontwikkeling van een projecthandleiding en de nodige projectformulieren, voorbereiding van de opvraag middelen en halfjaarlijkse rapporten. Indienen van projectwijzigingen, controlling, ondersteuning bij aanbesteding, communicatie met de subsidieverstrekker enzovoort.

Met dit project willen we bijdragen aan het vergroten van de innovatieve kracht van bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs. Hiervoor is het belangrijk dat de partners zich kunnen concentreren op de uitvoering van de inhoudelijke activiteiten. En wij als projaegt alle partners de rug vrijhouden en zoveel mogelijk overnemen van de administratieve taken en plichten in het kader van de uitvoering van een subsidieproject.

UMS Urban Mobility Systems

Urban Mobility systems is ontstaan uit een groep bevlogen specialisten uit de automotive sector vanuit de gezamenlijke visie omtrent de noodzaak voor intelligente en duurzame transport oplossingen.

Vanuit de synergie ontstaan door het bijeen brengen van de specialismen in het managementteam (onder andere op de gebieden van openbaar vervoer, vrachtverkeer, batterij technologie en aandrijflijnen) kan de organisatie oplossingen bieden voor een breed scala aan transportvraagstukken.

De intelligente oplossingen van UMS dragen bij tot schoon en stil vervoer en bredere inzetbaarheid van bestaande en nieuwe vervoersoplossingen gecombineerd met een sterke reductie, of zelfs compleet verdwijnen van schadelijke emissies. UMS heeft een breed scala aan verschillende Lithium technologieën voor energieopslag tot haar beschikking al dan niet in combinatie met waterstof/fuel-cells. 

De rol van UMS binnen het Interreg project bestaat uit de bouw en homologatie van een elektrisch voertuig en het geschikt maken van het voertuig voor autonoom rijden. 

Spring Innovation management

Spring is als bureau voor innovatie management in automotive en slimme mobiliteit gespecialiseerd in projecten voor automatisch rijden. Spring was ook technisch projectleider van het WEpods project, dat aan het I-AT project vooraf is gegaan. 

Spring is werkpakketleider van WP1 en verantwoordelijk voor de gezamenlijke werkplannen en coördinatie van de partners. Spring organiseert de inzet en ontwikkeling van de WEpods en het Product-management van het nieuwe voertuig. Spring verzorgt daarnaast de documenten en activiteiten voor vergunningen en inzet van test-engineers.

De WEpods draaien wekelijke hun rondjes in Wageningen en ontvangen vaak gasten. Met WEpods zijn demo’s uitgevoerd in Hannover en op Schiphol. Spring organiseert met WP3 en WP5 de demo in Weeze en heeft de voorbereiding verzorgd van de beslissingen rondom het nieuw te ontwikkelen voertuig dat in Aachen zal worden ingezet. Samen met de partners zet Spring zich vol in om in I-AT nieuwe mijlpalen voor automatisch transport te realiseren. 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is als overheidsorganisatie actief op terreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn, cultuur, bestuurlijke organisatie, en toezicht op waterschappen en op de financiën van gemeenten. Bij de grootste provincie van Nederland werken ruim 1400 medewerkers samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners. Gedeputeerde Conny Bieze is verantwoordelijk gedeputeerde voor mobiliteit, logistiek en omgevingsvergunning en handhaving. De inzet voor aan het I-AT project wordt geleverd vanuit het programma mobiliteit.

Provincie Gelderland is leadpartner in het I-AT project en organiseert de  samenwerking en de administratieve afhandeling.

We willen door een goede projectuitvoering de innovatiekracht van bedrijven en instituten versterken. Het project wordt gefinancierd door eigen bijdragen van de partners en het INTERREG-programma Deutschland Nederland. We zijn gestart op 1 januari 2017 en het project loopt tot en met 30 juni 2020. Provincie Gelderland voert de algehele coördinatie. 

TU Delft

De Technische Universiteit Delft verricht onderzoek en verzorgt onderwijs in de technische wetenschappen. Onderzoek naar zelfrijdende voertuigen aan de TU Delft richt zich op de techniek, acceptatie en integratie in het transportsysteem.

In het I-AT project richt TU Delft zich op de techniek en veiligheid van de zelfrijdende voertuigen en op de acceptatie van zelfrijdende voertuigen door inzittenden en andere weggebruikers. Ook worden de voertuigen getest in het researchlab automated driving Delft.

Interview studies hebben laten zien dat voetgangers en fietsers zich relatief veilig voelen als ze onze WEpod shuttles tegenkomen op de Wageningen campus. Verdere interview studies zullen zich richten op comfort van de inzittenden en verbetering van de 'rijstijl' van het voertuig.

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal advies- en ingenieursbureau. Wij leveren diensten op het gebied van onder andere energie gebouwen, industrie, water, infrastructuur, stedelijk en landelijk gebied, mobiliteit en verkeer, in meer dan 150 landen. Ons doel is toegevoegde waarde te realiseren voor onze publieke en private klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen, zoals de groeiende wereldbevolking, de gevolgen voor onze stedelijke gebieden en toenemende druk op verkeer en vervoer. Wij streven naar een positief effect op mens en omgeving.

Onze belangrijkste rol is de ontwikkeling van een methode en een daarvan afgeleid instrument om deeltrajecten en routes die automatische shuttle busjes gaan rijden te beoordelen op hun geschiktheid voor demonstratie doeleinden. Het instrument is ook bedoeld om praktische aanbevelingen te geven voor het ontwerp en de inrichting van de weg (fysieke infrastructuur) en verkeerssystemen (digitale infrastructuur) op de route. Voor de ontwikkeling van het instrument onderzoeken we de interacties tussen het voertuig en infrastructuur componenten. Vanuit een systeem benadering stellen we ook vast welke componenten het optimaal functioneren van de shuttle bus dienst bepalen. Daarbij kijken we vanuit het perspectief van de gebruiker (acceptatie) en vanuit de eisen en wensen van het vervoerbedrijf.

  • Methode en instrument om de geschiktheid te bepalen van route alternatieven voor automatische shuttle busjes (WP5)
  • Toepassing van het instrument in de praktijk voor vaststellen van een geschikte route en deeltrajecten voor het field lab test corridor Vaals – Aachen (WP4)
  • Aanbevelingen voor het optimaliseren van de shuttle bus dienst (WP4/WP5)

Robot Care Systems

 Robot Care Systems

Robot Engineered Systems

Robot Engineered Systems

Researchlab Automated Driving Delft (RADD)

Het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) www.raddelft.nl is een testomgeving voor automatisch en gecoördineerd rijden. De testomgeving is een geheel van technische voorzieningen, organisatorisch - formele randvoorwaarden en ‘parcours’ waar gereden kan worden. RADD is opgezet door de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Gemeente Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland en heeft partnerships met o.a. Provincie Gelderland en verschillende bedrijven. Die samenwerking draagt in hoge mate bij aan het delen en beschikbaar maken van ervaringen en kennis.

Tot de technische voorzieningen horen flexibel inzetbare camera wegkantsystemen, een ‘control room’ annex ‘monitoring dashboard’, een I-VRI systeem en de beschikbaarheid van voertuigen waarmee automatisch rijden kan worden gesimuleerd. Tot de organisatorische randvoorwaarden horen overeenkomsten met terrein- en wegbeheerders, RDW, verzekeringsmaatschappij en beheersorganisatie. Een afgesloten, van wegmarkering, verkeersborden en een VRI voorzien parcours op het regel-arme terrein van de ‘Green Village’ en geselecteerde wegen op de campus van de TU Delft en in de Gemeente Delft kunnen gebruikt worden voor experimenten en testen.

In het kader van het I-AT project wordt RADD gebruikt voor het technisch testen van WEPod voertuigen en voor gecontroleerde, kleinschalige functionele testen van automatische voertuigen in licht gemengd verkeer-situaties. Dergelijke testen kunnen ook voor andere voertuigen gedaan worden. De ervaringen opgedaan tijdens de testen worden gebruikt om technieken en (besturings-) software zo nodig aan te passen voor verdere testen op de verschillende I-AT Living Labs”. Opgedane inzichten kunnen ook benut worden om bijvoorbeeld regelgeving aan te scherpen.